ImageHeadTop
noimg

HomeHome / Baile
Seach ApplicationsSearch Applications / Cuardaigh
Open Planning Enquiry / Oscail Fiosrúchán PleanálaOpen Planning Enquiry System / Oscail Córas Fiosrúcháin Pleanála

Online Submission

Welcome to Cork County Council's Online Submissions Portal

Click Here to View User GuideIMPORTANT INFORMATION

Submissions and representations on planning applications, together with the appropriate fee, must be received by the Planning Authority no later than five weeks from the date the application was received. Submissions received after that time will NOT be accepted. If you are unsure regarding the last date for making a submission please contact the Planning Authority.

Please be aware that comments involving allegations of any kind against a named or otherwise identifiable person or organisation may be viewed as defamatory by the subject of the comments. Persons making submissions may be sued directly for any defamatory allegations in any submission and should avoid making such allegations. Any submissions made to Cork County Council are made available for public inspection, both at Cork County Council’s offices and on the internet.

It should be understood that Cork County Council is only concerned with issues relevant to the proper planning and sustainable development of the area and that personalised comments are generally not relevant to its deliberations.

It is your responsibility to ensure that your submission reaches the Planning Authority within the statutory timeframe. Cork County Council cannot take responsibility for any unforseen system failure which may prevent your submission from being received.

In the event that you have difficulty using this system you should ensure that you allow yourself sufficient time to lodge your submission by alternative means. You may hand deliver the submission to the appropriate Planning Office, i.e., County Hall or Norton House, Skibbereen; you may post your submission to the appropriate office or you may attempt to make your submission utilising this online system at another time.

By proceeding with your submission you are accepting the terms and conditions of this system.


Aighneacht Ar Líne

Fáilte chuig Tairseach Aighneachtaí Ar Líne Chomhairle Contae Chorcaí

Cliceáil Anseo chun Amharc ar Threoir ÚsáideoraEOLAS TÁBHACHTACH

Ní mór d' aighneachtaí agus uiríll ar iarratais phleanála, mar aon leis an táille chuí, a bheith faighte ag Údarás Pleanála tráth nach déanaí ná cúig seachtaine ón dáta a fuarthas an t-iarratas. Ní ghlacfar le haighneachtaí a gheofar tar éis an ama sin. Muna bhfuil tú cinnte maidir leis an dáta deireanach le haighneacht a dhéanamh déin teagmháil leis an Údarás Pleanála.

Tabhair faoi deara le do thoil go bhféadfaí aon trácht déanta mar chuid d'aighneacht a dhéanann líomhaintí de chineál ar bith i gcoinne duine nó eagraíochta, ainmnithe nó inaitheanta ar bhealach eile, a bheith tógtha mar ráiteas clúmhillteach. Féadfar daoine a dhéanann aighneachtaí a agairt go díreach as aon líomhaintí clúmhillteach; ní foláir ráitis chlúmhillteach a sheachaint ar fad agus aighneacht á dhéanamh. Cuirtear aighneachtaí a ar fáil lena n-iniúchadh ag an bpobal, in oifigí Chomhairle Contae Chorcaí agus ar an idirlíon.

Ba chóir a thuiscint nach bhfuil suim ag Comhairle Contae Chorcaí ach le saincheisteanna a bhaineann le pleanáil cheart agus forbairt inbhuanaithe an cheantair agus nach mbíonn tuairimí pearsantaithe ábhartha dá phlé de ghnáth.

Is ortsa atá an fhreagracht chun a chinntiú go sroicheann d’aighneacht an tÚdarás Pleanála laistigh den fráma-ama reachtúil. Ní féidir le Comhairle Contae Chorcaí freagracht a ghlacadh as aon mhainneachtain gan choinne sa chóras a chuirfeadh cosc ar d’aighneacht a fháil.

Sa chás go bhfuil deacracht agat an córas seo a úsáid ba cheart duit a chinntiú go dtugann tú dóthain ama duit féin d’aighneacht a thaisceadh ar bhealaí malartacha. Féadfaidh tú an aighneacht a sheachadadh de láimh chuig an Oifig Pleanála iomchuí, i.e., Halla an Chontae nó Teach Norton, an Sciobairín; féadfaidh tú d’aighneacht a phostáil chuig an oifig chuí, nó féadfaidh tú iarracht d’aighneacht a dhéanamh ag baint úsáide as an gcóras ar líne seo ag am éigin eile (laistigh den fhráma ama).

Trí dhul ar aghaidh le d’aighneacht a dhéanamh tá tú ag glacadh le téarmaí agus coinníollacha an chórais seo.
Browser Compatibility / Comhoiriúnacht Brabhsálaí

Please note that The Online Submission Payment system is fully compatible with the following Internet browsers: / Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil an córas Íocaíochta Aighneachta Ar Líne chomhoiriúnach go hiomlán leis na brabhsálaithe Idirlín seo a leanas:

IExplorer Chrome
Internet Explorer 7, 8, 9+ Chrome 23+ Firefox 15+

We will endeavour to make the system compatible with most mainstream browsers in the near future. / Déanfaimid ár ndícheall an córas a dhéanamh comhoiriúnach le mórchuid na mbrabhsálaithe príomhshrutha go luath.

Open Sky
© 2021 Cork County Council.